Cenník ambulancia

Komplexné ORL vyšetrenie s audiometrickým vyšetrením na vlastnú žiadosť pacienta
(samoplátca, administratívne a komerčné účely)
35.-€
Komplexné ORL vyšetrenie bez audiometrického vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
(samoplátca, administratívne a komerčné účely)
25.-€
Audiometrické vyšetrenie s vyhodnotením na vlastnú žiadosť pacienta
(samoplátca, administratívne a komerčné účely)

15.-€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta alebo na komerčné účely
(komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa)
20.-€
Konzultácia mimo úhrady zdravotnou poisťovňou, na písomnú žiadosť pacienta 25.-€
PEP-test 30.-€
Vystavenie kópie lekárskeho nálezu 5.-€